دیوار

این سایت برای کارهای یک مجموعه انسانی طراحی و پیاده سازی شده است. مدیریت مجوعه با استفاده از این سایت می نواند وظایف اساسی (با نام پوشه) تعریف کند و سپس برای هر پوشه می تواند وظایف جدید (کارت) ایجاد کند. سپس هر کارت مورد نظر را به فرد یا افراد مورد نظر واگذار کند، سپس در بازه های زمانی مشخص آن را پیگیری کند.

در این سایت نکته ی که خیلی اهمیت داشته است رابطه کاربری زیبا و آسان است، به طوری که بتوان روی تبلت به راحتی کار کند. در چند جای سایت برای راحتی از Drag and Drop استفاده شده است و این قابلیت علاوه بر موس با تاچ نیز به خوبی کار می کند. برای زیبای هر چه بیشتر کلیه تاریخ ها شمسی سازی شده است و حتی چک باکس ها نیز هم تغییر ظاهری داده شده اند تا با تم سایت همخوانی داشته باشد.

علاوه بر ظاهر زیبا امکان گزارش گیری های متنوع نیز اهمیت داشته است، برای گزارش گیری از نمودار های متنوع استفاده شده است تا بتوان به راحتی بتوان نتایج رو مشاهده کرد.

این سایت با استفاده از جنگو و بوت استرپ در تابستان 1393 طراحی و پیاده سازی شده است.